REGULAMIN

FUNDATORZY NAGRÓD

 

 

Redakcja magazynu kulturalnego „Projektor” i Stowarzyszenie Twórcze „Zenit” ogłaszają konkurs literacko-komiksowy na opowiadanie lub krótką formę komiksową inspirowane twórczością Edmunda Niziurskiego.
Termin nadsyłania prac upływa 15 kwietnia 2023 r.

ORGANIZATORZY: Magazyn Kulturalny „Projektor”, Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”

FUNDATORZY NAGRÓD: Wydawnictwo Egmont, Wydawnictwo MG, ST "Zenit"

UDZIAŁ W KONKURSIE:
1. Opowiadanie lub krótka forma komiksowa muszą być dziełem autorskim, nigdzie wcześniej niepublikowanym.
2. Objętość tekstu opowiadania nie może przekraczać 20 tys. znaków (liczonych bez spacji).
3. Objętość krótkiej formy komiksowej musi się zawierać w zakresie 1-10 plansz.
4. Tematyka opowiadania lub krótkiej formy komiksowej musi być inspirowana – w szeroko pojęty sposób – twórczością autora „Awantury w Niekłaju”.
5. Przez inspirację rozumiemy nawiązanie do tematyki, postaci, miejsc, stylistyki, obrazu świata przedstawionego w dziełach Edmunda Niziurskiego.
6. Teksty opowiadań oraz krótkie formy komiksowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres redakcji (projektorkielce@onet.eu) do 15 kwietnia 2023 r.
7. Prace konkursowe muszą być opatrzone tytułem i godłem (zawartym w nazwie pliku). Jako godło rozumiemy dowolny pseudonim złożony z ciągu liter lub/i cyfr. W osobnym pliku należy przesłać dane twórcy/twórców pracy: adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu.
8. Prace konkursowe należy nadsyłać w plikach z rozszerzeniami: rtf, doc (w przypadku opowiadań), jpg, tiff, rozdzielczość 300 dpi (w przypadku form komiksowych).
9. Do pliku zawierającego pracę konkursową należy dołączyć podpisany skan oświadczenia: „Oświadczam, że jestem jedynym autorem przedłożonego tekstu/ krótkiej formy komiksowej (tytuł.......), nie narusza on praw autorskich osób trzecich, a za wszelkie roszczenia wynikające z w/w naruszenia ponoszę wyłączną odpowiedzialność.”
10. Uczestnicy konkursu – wraz z przystąpieniem – akceptują jego regulamin i wyrażają zgodę na publikację informacji o swoim udziale, fragmentów nadesłanych prac w celach promocji i reklamy konkursu przez organizatora.
11. Laureaci konkursu udzielają organizatorowi licencji niewyłącznej na publikację nadesłanych prac w magazynie kulturalnym „Projektor” (prezentacji na wystawie) oraz innych polach eksploatacji niezbędnych dla przeprowadzenia i promocji konkursu.
JURY:
1. Organizator powoła jury, które dokona oceny nadesłanych prac i podziału nagród w terminie do 01 maja 2023.
2. Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie Stowarzyszenia Twórczego „Zenit” oraz ich najbliższe rodziny.
3. Decyzje jury są ostateczne.
NAGRODY:
1. Nagrodzone prace (opowiadania i krótkie formy komiksowe) zostaną opublikowane na łamach magazynu kulturalnego „Projektor” oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
2. Obok prezentacji na łamach prasowych oraz wystawie pokonkursowej laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe. Wartość puli nagród w konkursie wynosi 5.000 PLN (może ona ulec podwyższeniu przed zakończeniem postępowania konkursowego).
3. Są to jedyne nagrody przyznawane w w/w konkursie, a z tytułu druku opowiadań oraz krótkich form komiksowych (udziału w wystawie), autorom nie przysługuje dodatkowe honorarium.

 

 
   
 
 
 
 
   
 
   
 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Twórcze "ZENIT"
ul. Zbożowa 4 lok. 11, 25-416 Kielce  

Kontakt: zenit[at]autograf.pl